قدردانی رئیس جمهور از وزیران دولت سابق

قدردانی رئیس جمهور از وزیران دولت سابق
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه جلسه آتی هیئت وزیران، با حضور وزیران جدید برگزار خواهد شد، از زحمات و خدمات آنها، به ویژه در دو هفته اخیر و همکاری با دولت جدید، قدردانی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir