محدودیت‌های کرونایی در چه صورت کاهش می یابد؟

محدودیت‌های کرونایی در چه صورت کاهش می یابد؟
وحیدی، وزیر کشور گفت:برای برخی از مشاغلی که دارای محدودیت هستند، با زدن دو دز واکسن و ایجاد مصونیت، محدودیت ها برداشته خواهد شد.
منبع خبر : mehrnews.com