پاستور و خبرهایی از قیمت گذاری چهار گروه جدید

پاستور و خبرهایی از قیمت گذاری چهار گروه جدید
برخی از اعضاء هیئت دولت در حیاط پاستور از قیمت گذاری چهار گروه کالای اساسی تا تخصیص اعتبار ویژه حادثه متروپل آبادان گفتند.
منبع خبر : iribnews.ir