گزارش گرانفروشی بلیت هواپیما

گزارش گرانفروشی بلیت هواپیما
گرانفروشی بلیت هواپیما داستانی تکراری که هر دفعه همزمان با اوج سفرها، به شیوه ای جدید رخ میدهد.
منبع خبر : iribnews.ir