ضرورت استفاده از ظزفیت نخبگان در راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون

دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه و اقتصادی کشور بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان در خصوص ایجاد و فعالیت منطقه آزاد تجاری اینچه برون گلستان تاکید کرد
منبع خبر : iribnews.ir