توقیف شناور ایرانی در آب های کویت

توقیف شناور ایرانی در آب های کویت
گارد ساحلی کویت مدعی توقیف یک شناور ایرانی در حریم آبی این کشور طی دو ماه گذشته شد.
منبع خبر : mehrnews.com