نگاهی به گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات

نگاهی به گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات
اقدام دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه دو ماهه نخست امسال را می‌توان اقدامی بی سابقه در تاریخ دیوان و تفریغ بودجه ارزیابی کرد. این اقدام در خور تحسین در حالی صورت گرفته که در گذشته گزارش تفریغ بودجه سنواتی بعضا در ماه‌های پایانی سال بعد منتشر می‌شد
منبع خبر : iribnews.ir