توان مالی اضافه کردن تعداد بازرسی ها را نداریم

توان مالی اضافه کردن تعداد بازرسی ها را نداریم
رئیس اتاق اصناف گفت: به علت کمبود بودجه توان اضافه کردن تعداد بازرسی ها را نداریم.
منبع خبر : iribnews.ir