۵ روز هوای پاک در تیرماه خراسان شمالی

۵ روز هوای پاک در تیرماه خراسان شمالی
خراسان شمالی در تیر امسال فقط ۵ روز هوای پاک را تجربه کرد.
منبع خبر : iribnews.ir